Według DSM-V wyróżnia się tzw. diadę zaburzeń autystycznych. Zalicza się do niej deficyty związane z interakcjami społecznymi oraz komunikacją (werbalną i niewerbalną), a także występowanie sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań.

Co ciekawe, u dorosłych nie zawsze występują „klasyczne” objawy widoczne u dzieci, zwłaszcza jeśli nie zostali zdiagnozowani w dzieciństwie. Symptomy mogą być maskowane czy o łagodniejszym natężeniu.

Objawy społeczne

Trudności społeczne obejmują problemy z komunikacją i zrozumieniem, co czasami utrudnia zwykły proces wymiany w rozmowie społecznej. Dorosłym z autyzmem często trudno jest widzieć rzeczy z innego punktu widzenia i interpretować komunikaty niewerbalne. Przykładowo osoby z ASD:

 • Mają trudności w inicjowaniu oraz podtrzymywaniu interakcji.
 • Nie nawiązują czy nie utrzymują kontaktu wzrokowego.
 • Unikają kontaktu z innymi ludźmi i preferują spędzać czas w samotności.
 • Nie posiadają umiejętności tworzenia oraz podtrzymywania bliskich więzi, przy chęci ich budowania.
 • Mierzą się z występowaniem lęków społecznych.
 • Mają trudności z wyrażaniem czy panowaniem nad własnymi emocjami.
 • Nie komunikują własnych potrzeb.
 • Nie rozumieją panujących reguł społecznych.
 • Przejawiają skłonność do prowadzenia monologów na wąski, interesujący je temat.
 • Mają trudności z odczytywaniem cudzych emocji.
 • Posiadają trudności w tworzeniu wspólnego pola uwagi.
 • Nie dostrzegają błędów w komunikacji oraz nie posiadają umiejętności i chęci ich naprawy.
 • Biorą słowa czy wyrażenia dosłownie i nie dostrzegają ich ukrytego znaczenia. Nie rozumieją żartów, ironii czy sarkazmu, a także metafor.
 • Posiadają deficyty w odczytywaniu komunikatów niewerbalnych:
  • Ich ekspresja mimiczna czy ciała jest słabo rozwinięta.
  • Posiadają ubogą gestykulację albo nie gestykulują wcale.
  • Mają słabo rozwinięte umiejętności odczytywania mimiki, gestów czy tonu głosu innej osoby.
Autyzm u dorosłych

Sztywność zachowania, aktywności i zainteresowań

To kryterium obejmuje wykonywanie powtarzających się, ograniczonych aktywności, tworzenie rytualnych wzorców zachowań oraz posiadanie intensywnych zainteresowań na wąski temat. Często sztywność zachowania, aktywności i zainteresowań jest odpowiedzią na nadmierną stymulację i oznaką problemów z przetwarzaniem sensorycznym. U osób na spektrum autyzmu występuje m.in.:

 • Przejawianie niechęci do zmian i preferencja wypracowanych rutynowych czynności.
 • Trzymanie się utrwalonych schematów czy znanych przedmiotów.
 • Występowanie powtarzalności ruchów np. tików, manieryzmów ruchowych, zachowań samostymulujących.
 • Powtarzające się wykorzystywanie mowy np. echolalia.
 • Posiadanie bardzo wąskiego obszaru zainteresowań.
 • Koncentracja na cząstkowych właściwościach przedmiotów.
 • Wypowiadanie powtarzalnych, często i stereotypowych wypowiedzi.

Funkcje wykonawcze

W zakres funkcji wykonawczych wchodzą zdolności i umiejętności związane z planowaniem, organizowaniem, utrzymaniem uwagi i samoregulacją. Dorośli z ASD mogą doświadczać wyzwań związanych ze złożonym myśleniem, co utrudnia dostrzeżenie idei „ogólnych”. Deficyty w funkcjach wykonawczych mogą się przejawiać w:

 • Planowaniu, inicjowaniu i kontrolowaniu działania.
 • Utrzymywaniu poziomu pobudzenia poznawczego.
 • Koncentracji na zadaniu i przenoszeniu uwagi.
 • Monitorowaniu poziomu wykonania.
 • Korzystaniu z informacji zwrotnych.
 • Braku płynności myślenia i działania.
 • Skłonności do perseweracji.
 • Koncentrowaniu się na szczegółach i pomijaniu kontekstu.
 • Problemach z przestawianiem się na nowe zadanie oraz z ignorowaniem stymulacji nieistotnej z punktu widzenia rozwiązywania problemu.
 • Zaburzeniach hamowania odpowiedzi.
 • Zapominaniu lub spóźnianiu się na umówione spotkania.
 • Potrzebie wsparcia w ustalaniu długoterminowych celów.
Autyzm u dorosłych

Przetwarzanie sensoryczne

Dla osób z ASD pewne bodźce mogą wywoływać ból czy poczucie dyskomfortu. Jednostki mogą również przejawiać nadmierną fascynację związaną z obcowaniem z rozmaitymi przedmiotami. Deficyty przetwarzania sensorycznego dotyczą m.in.:

 • Nadwrażliwości sensorycznej np. wzrokowej, zapachowej, słuchowej, dotykowej.
 • Braku albo słabo rozwiniętych reakcji na doświadczenia zmysłowe.
 • Nietypowych reakcji na ból, temperaturę czy właściwości przedmiotów (np. ich tekstury czy zapachy).
 • Nietolerancji pokarmowych.
 • Nietypowych preferencji dotyczących jedzenia czy spania.

Warto zaznaczyć, że ASD często towarzyszą zaburzenia współwystępujące. W szczególności rozróżnia się: ADHD, zaburzenia lękowe (np. fobie społeczne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzenia snu czy niepełnosprawność intelektualną.

Autyzm u dorosłych – diagnoza

Postawienie diagnozy u dorosłych może sprawiać trudności. Spektrum autyzmu jest bardzo szerokie, a do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Dlatego nie istnieje uniwersalny wzorzec czy schemat pozwalający na szybką i precyzyjną diagnozę.

Warto zaznaczyć, że autyzm nie jest zaraźliwy, a także nie można się go nabawić w trakcie życia. Jeśli nie został zdiagnozowany w wieku dziecięcym, prawdopodobnie ma lżejszy przejaw. Problematyka diagnozy autyzmu u osób dorosłych związana jest z dobrym maskowaniem przez chorych swoich objawów. Często są to osoby wysokofunkcjonujące, które dobrze sobie radzą samodzielnie.

Podczas wizyty kontrolnej lekarz przeprowadzi wywiad, żeby dowiedzieć się niezbędnych informacji. Może zapytać o dzieciństwo oraz rozwój. Warto również zasięgnąć rozmowy z bliskimi pacjenta, którzy mogliby przybliżyć więcej informacji o wieku dziecięcym. Specjalista będzie wykonywał interakcje oraz wnikliwie obserwował zachowanie pacjenta w różnych sytuacjach i posiłkował się listą kontrolną zachowań widocznych u dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu, ponieważ objawy często są powtarzalne.


Omeganerv

Wspiera pamięć i koncentrację, usprawnia procesy uczenia się.


Należy również przeprowadzić badania, by wykluczyć inne zaburzenia oraz choroby (zarówno fizyczne, jak i psychiczne). Po ustaleniu, że objawy autyzmu pojawiały się już w dzieciństwie, pacjenta należy skierować do psychologa oraz psychiatry na dalsze konsultacje.

Trzeba pamiętać, że diagnoza nie definiuje człowieka. Nie ma ona na celu doklejenia łatki, a pomoc w dalszym funkcjonowaniu. Postawiona diagnoza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dana jednostka zachowuje się w konkretny sposób. Istotna jest rola psychoedukacji osób z otoczenia pacjenta, dzięki czemu może on uzyskać od nich więcej zrozumienia oraz wsparcia. Diagnoza pozwoli również na rozpoczęcie terapii.

Autyzm u dorosłych – dalsze postępowanie

Diagnoza jest pierwszym krokiem do lepszego zrozumienia siebie. Trzeba zaznaczyć, że zaburzenia ze spektrum autyzmu nie podlegają leczeniu, jednak warto podjąć się terapii.

Działanie powinno być dostosowane do zapotrzebowania danej osoby. Może przyjąć formę m.in. treningu umiejętności społecznych. Dla osób znajdujących się na spektrum autyzmu polecana jest terapia poznawczo-behawioralna.

Można również samodzielnie wprowadzić kilka zmian do swojego życia. Przede wszystkim dobrze jest rozważyć ujawnienie diagnozy swoim bliskim. Rozmowa o stanie zdrowia może być trudna, a społeczne piętno związane z ASD zniechęcać do otworzenia się. Chęć ujawnienia diagnozy jest zależna od poziomu komfortu jednostki, jednak warto pamiętać, że niejednokrotnie wpływa na poprawę niektórych relacji. Poinformowanie bliskich przyjaciół i rodziny o występowaniu zaburzenia może pomóc im zrozumieć np. dlaczego u jednostki występują trudności z interpretacją sarkastycznych komentarzy albo pojawia się niepokój przy obecności niektórych dźwięków, które wszystkim innym wydają się niedokuczliwe.

Warto zwracać uwagę, w jakich sytuacjach doświadcza się przeciążenia sensorycznego. Dobrze skupić się na zminimalizowaniu docierających bodźców. Pomoże to w koncentracji i skupianiu uwagi na danym zadaniu, a także uniknięciu przestymulowania.

Autyzm u dorosłych

W interakcjach społecznych pomoże szukanie wspólnej płaszczyzny z rozmówcą. Przykładowo posiadanie z drugą osobą podobnego hobby może prowadzić do bardziej zrelaksowanych i przyjemnych interakcji, ponieważ łatwiej znaleźć temat do rozmowy oraz można wspólnie zaplanować spędzanie wolnego czasu.

Podczas trenowania umiejętności społecznych może być pomocne dołączenie do grupy wsparcia dla dorosłych z autyzmem. Warto poszukać spotkań na żywo czy online. Takie spotkania są świetnym sposobem na poznanie ludzi, którzy mają podobne doświadczenia życiowe. Można w nich spotkać przyjaciół na całe życie, a także rozszerzyć swoją sieć wsparcia społecznego.

W przypadku odczuwania objawów lękowych pomocne jest ćwiczenie technik relaksacyjnych np. głębokiego oddychania, relaksacji progresywnej Jacobsona czy wizualizacji. Włączenie tych praktyk do codziennej rutyny niesie wiele korzyści fizycznych oraz psychicznych.

Dobrze dbać o odpowiednie wysypianie się. Brak snu lub słaba jego jakość mogą wpłynąć na nastrój, powodując poczucie niepokoju, wzmagając poirytowanie czy obniżać ogólny dobrostan. Niestety bezsenność jest częstym problemem dorosłych z ASD. Niektóre kroki, które mogą pomóc, obejmują konsekwentną, relaksującą rutynę wykonywaną każdego wieczoru przed snem. Warto również rozważyć, czy problemy środowiskowe, takie jak temperatura w sypialni lub tekstura pościeli, nie powodują występowania dyskomfortu.

Gdy pamiętanie o spotkaniach i innych obowiązkach jest wyzwaniem, dobrze używać terminarza lub aplikacji organizacyjnej na telefonie komórkowym. Zapisywanie swoich planów i możliwość łatwego dostępu do harmonogramu może pomóc w organizacji codziennych zadań.

W przypadku zaobserwowania u siebie cech ze spektrum autyzmu warto umówić się na konsultację ze specjalistą, który przeprowadzi odpowiednie czynności mogące potwierdzić albo obalić hipotezę o występowaniu zaburzenia.