Dodatek węglowy – co to za świadczenie?

Dodatek węglowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 3.000 zł. To forma wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • zasilanie paliwami stałymi, czyli węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Niezbędnym warunkiem otrzymania świadczenia jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB).

CEEB gromadzi informacje o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB, na temat tego, z jakiego źródła ogrzewania się korzysta, spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu mieszkalnego. Osoby mieszkające w bloku, nie muszą składać deklaracji, jeżeli korzystają ze wspólnego źródła ciepła i obowiązku tego dochowa za nich zarządca budynku. Jeżeli jednak w mieszkaniu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek – obowiązek jego zgłoszenia do CEEB ciąży na właścicielu mieszkania.

Deklaracje do CEEB można składać:

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony: https://ceeb.gov.pl, z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • w formie pisemnej, dostarczając wypełniony dokument do właściwego urzędu gminy/miasta.

Termin na złożenie deklaracji do CEEB wynosi 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

Jeżeli nie jesteśmy pewni czy źródło ogrzewania, dla którego chcemy skorzystać z dopłaty węglowej, zostało zgłoszone do CEEB – możemy to zweryfikować za pośrednictwem strony:https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje tylko jednej osobie w gospodarstwie domowym. Wnioskodawca ubiegający się o to świadczenie nie musi być właścicielem domu/mieszkania ani nie musi być w nim zameldowana. Dla przyznania dodatku kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Dodatek węglowy 2022

Dodatek węglowy jest świadczeniem:

 • niezależnym od dochodów wnioskodawcy,
 • niepodlegającym egzekucji i
 • zwolnionym od podatku dochodowego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia, dla danego gospodarstwa domowego, złożyła więcej niż jedna osoba – dodatek zostanie przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Jeden wnioskodawca nie może ponadto ubiegać się o przyznanie dodatku w ramach kilku gospodarstw domowych. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku – przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Poza obywatelami polskimi, dodatek przysługuje również m.in.:

1)  cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, czasowy lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy,

2)  mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski obywatelom państw członkowskich UE i EFTA, posiadającym, w naszym kraju, prawo pobytu lub stałego pobytu.


Miorestin

Wspiera utrzymanie prawidłowej pracy mięśni i funkcjonowanie układu nerwowego.


Wyłączenia, czyli komu lub kiedy dodatek węglowy nie przysługuje?

Dodatek węglowy nie przysługuje, jeżeli paliwo stałe na poczet źródła ogrzewania, którego miałaby dotyczyć dopłata zostało zakupione po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i od przedsiębiorcy, który sprzedał je dla tego gospodarstwa domowego, w celu jego wykorzystania na potrzeby własne.

W jaki sposób ubiegać się o wypłatę dodatku węglowego?

W celu przyznania dodatku węglowego, należy dopełnić następujących formalności:

1)  źródło ogrzewania, którego ma dotyczyć dopłata, musi zostać wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (o czym była mowa powyżej) oraz

2)  należy wystąpić z wnioskiem o wypłatę dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski można składać już dzisiaj! Złożone po terminie (tj. po 30 listopada br.), zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wniosek składa się:

 • na piśmie (druk wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy),
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. za pośrednictwem platformy ePUAP), z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Na dzień dzisiejszy, na platformie ePUAP, nie jest jednak jeszcze dostępny dedykowany formularz wniosku. Składając wniosek w tej formie, musimy zatem skorzystać z opcji „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i załączyć wypełniony i podpisany wniosek, pobrany ze strony Ministerstwa.

Dodatek węglowy 2022

Świadczenie wypłacane jest w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Organ gminy prześle informację o przyznaniu dodatku, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku – informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać osobiście. Jej nieodebranie nie wstrzymuje jednak wypłaty świadczenia.

Czy dodatek węglowy musi zostać przeznaczony na zakup węgla?

Nie. Ustawa nie stanowi nic kwestii tego, na co mają zostać spożytkowane środki pieniężne otrzymane z dopłaty. Nie nakłada też obowiązku udokumentowania wydatków poczynionych w powyższym zakresie. Świadczenie będą zatem mogły otrzymać również osoby, które np. dokonały już zakupu węgla i nie będą one musiały przedstawiać faktury potwierdzającej tenże zakup.


Ortosil

Wspomaga utrzymanie zdrowych kości.


Co ze wsparciem dla osób korzystających z innych źródeł ciepła?

Niestety, ustawa, która weszła w życie w dniu 12.08 br., nie obejmuje osób korzystających z innych nośników ciepła (w tym m.in. paliw ekologicznych), jak również mieszkań podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W dniu 16.08.2022 r., Rada Ministrów przyjęła jednak założenia do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która ma rozszerzyć zakres wsparcia finansowego udzielanego w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu, na osoby korzystające również z innych źródeł ciepła.

Według założeń wspomnianego projektu ustawy:

 • wsparciem finansowym, w postaci jednorazowego dodatku, miałyby zostać objęte osoby ogrzewające swoje domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym i ponadto,
 • miałby zostać ograniczony wzrost cen i kosztów podgrzewania ciepłej wody dla gospodarstw domowych, poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło, powyżej określonej średniej ceny jego wytwarzania, rekompensaty pieniężnej.

Na chwilę obecną, nie został jednak jeszcze opublikowany projekt powyższej ustawy. Pozostaje nam zatem czekać na dalszy rozwój wydarzeń i mieć nadzieję, że wprowadzenie dopłaty węglowej nie spowoduje, że ludzie, którzy korzystali dotychczas z bardziej ekologicznych instalacji grzewczych, będą teraz masowo instalować w domach stare piece-kopciuchy, aby ją otrzymać.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16.08.2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1712)

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 438)