Zgodnie z art. 30 kodeksu pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który została zawarta. Każda z powyższych form rozwiązania umowy o pracę rządzi się swoimi prawami.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

W drodze porozumienia stron może zostać rozwiązana w zasadzie każda umowa o pracę. Porozumienie może ponadto zostać zawarte w dowolnej formie – również ustnej. Dla celów dowodowych warto jednak zachować jego formę pisemną.

To warto wiedzieć: Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę nie może pociągać za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika, np. pozbawiać prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Miorestin

Wspiera utrzymanie prawidłowej pracy mięśni i funkcjonowanie układu nerwowego.


Wypowiedzenie umowy o pracę

Każda ze stron, może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie drugiej stronie stosownego oświadczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać obligatoryjnie złożone w formie pisemnej.

To warto wiedzieć: W przypadku niezachowania przez pracodawcę pisemnej formy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy – rozwiązanie stosunku pracy będzie skuteczne. Może jednak zostać przez pracownika podważone w drodze powództwa dotyczącego niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę1.

Pracodawca, w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę, zobowiązany jest każdorazowo pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy, a jeżeli wypowiedzenie dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony – określić ponadto przyczyny uzasadniające jej wypowiedzenie. W przypadku, gdy wypowiedzenie składa pracownik – nie ciąży na nim analogiczny obowiązek.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia stanowi czas, jaki musi upłynąć od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, do dnia, w którym nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi od 3 dni roboczych do 2 tygodni, w zależności od czasu trwania okresu próbnego.

W przypadku umów o pracę na czas określonyna czas nieokreślony natomiast – od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

W drodze porozumienia, strony mogą dokonać skrócenia okresu wypowiedzenia. Pracownikowi nie będzie jednak wówczas przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, tak jak ma to miejsce w przypadku skrócenia jego okresu z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Pozostałymi narzędziami, jakimi dysponuje pracodawca, umożliwiającymi mu odsunięcie pracownika od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, są:

 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia albo
 • zobowiązanie pracownika do wykorzystania w okresie wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego.

To warto wiedzieć: W okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje 2-3 dni roboczych (w zależności od okresu wypowiedzenia) zwolnienia od pracy celem poszukiwania nowego zatrudnienia, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

zwolnienie z pracy, rozwiązanie umowy

Ochrona przed wypowiedzeniem

W kodeksie pracy zostały zastrzeżone szczególne przypadki, w których pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę. Ochronie tej podlega:

 • pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – ochrona ta polega w tym przypadku na tym, że pracodawca, przed wypowiedzeniem takiemu pracownikowi umowy, zobowiązany jest do zawiadomienia o swoim zamiarze zakładowej organizacji związkowej, która ma prawo zgłosić do pracodawcy swoje zastrzeżenia dotyczące rozwiązania umowy z danym pracownikiem. Zastrzeżenia te, niestety, nie są dla pracodawcy wiążące, choć musi on wziąć je pod uwagę, podejmując ostateczną decyzję o wypowiedzeniu.

Całkowicie zakazane jest natomiast wypowiedzenie umowy:

 • pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym lub nieobecnemu w pracy z innej usprawiedliwionej przyczyny, jeżeli nie upłynął jeszcze minimalny okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy z powyższej przyczyny,
 • pracownicy w okresie ciąży,
 • pracownikowi w czasie urlopu związanego z rodzicielstwem.

Cogninerv

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.


Zwolnienie dyscyplinarne

Uregulowane w art. 52 kodeksu pracy zwolnienie dyscyplinarne, stanowi jedną z form jednostronnego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy pracownika.

Do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika może dojść w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych (jakim jest np. opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia),
 • popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku,
 • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

To warto wiedzieć: Rozwiązanie umowy o pracę z powyższych przyczyn, może nastąpić przed upływem 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, wymaga złożenia przez pracodawcę oświadczenia w formie pisemnej, w którym zostanie wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy oraz zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

zwolnienie, wypowiedzenie

Inne okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przez pracodawcę, z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Pracodawca ma również prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, w drodze jednostronnego oświadczenia, w ściśle określonych przypadkach, niezawinionych przez pracownika, tj.:

 • w przypadku długotrwałej niezdolności pracownika do pracy na skutek choroby, której maksymalny dopuszczalny czas zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy,
 • w przypadku innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, trwającej dłużej niż miesiąc, z wyjątkiem przypadków nieobecności spowodowanych sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej.

To warto wiedzieć: Jeżeli pracownik, w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy z powyższych przyczyn zgłosi chęć powrotu do pracy – pracodawca, w miarę możliwości, powinien go ponownie zatrudnić.

Przez pracownika

Bez wypowiedzenia, w drodze jednostronnego oświadczenia, umowę o pracę może rozwiązać również pracownik, m.in. w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków (np. obowiązku terminowego wypłacania wynagrodzenia),
 • potwierdzonego orzeczeniem lekarskim szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracownika, jeżeli pracodawca – we wskazanym przez lekarza terminie – nie przeniósł pracownika do innej pracy.

Należy pamiętać, że rozwiązanie przez pracownika umowy w powyższym trybie, może nastąpić nie później niż w terminie miesiąca od wystąpienia okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Zwolnienia grupowe

Szczególnym trybem rozwiązywania umów o pracę, objęte są przypadki, gdy do ich wypowiedzenia dochodzi z przyczyn niezależnych od obu stron umowy, tj. np. w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wówczas, pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, może dokonywać tzw. zwolnień grupowych, obejmujących od 10 do 30 pracowników, w zależności od łącznej liczby zatrudnionych przez niego osób.

To warto wiedzieć: Pracownikowi, z którym została rozwiązana umowa o pracę w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje prawo doodprawy pieniężnej. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i w najwyższej wysokości może stanowić równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.


Fibrotin

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie kości, mięśni i układu nerwowego 1. wyrok SN z dnia 7.10.2008 r., sygn. akt II PK 56/08

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)
 • Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1969).