Wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego

Ciepło systemowe, to ciepło dostarczane do budynków przez systemy miejskie, czyli ciepło – z którego korzystają w głównej mierze mieszkańcy bloków.

Wsparcie dla tej grupy odbiorców, zostało zapewnione w formie ograniczenia wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzewania ciepłej wody, poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło, powyżej określonej średniej ceny jego wytwarzania – rekompensaty pieniężnej. Ustalone przez ustawodawcę, średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą – zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, która stanowiła załącznik do projektu ustawy – mają ograniczyć wzrost rachunków odbiorców ciepła o maksymalnie 42%. Jeżeli rzeczywiste koszty wytwarzania ciepła okażą się wyższe, niż średnie ceny przewidziane w ustawie – wytwórcom ciepła, będzie przysługiwała rekompensata pieniężna, a zatem – wzrost ten, nie będzie „przerzucany” na odbiorców ciepła.

W bieżącym sezonie grzewczym,należy więc, niestety, liczyć się ze wzrostem rachunków za ogrzewanie. Wzrost ten, został jednak przez ustawodawcę – w podanym zakresie – ograniczony.

wsparcie rządowe w zakresie kosztów ogrzewania

Powyższy system rekompensat, będzie funkcjonował w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Dodatki dla gospodarstw domowych

Jakie dodatki przysługują i w jakiej wysokości?

W ramach wsparcia rządowego, w związku ze wzrostem cen ogrzewania – dla gospodarstw domowych, korzystających w głównej mierze z innych źródeł ciepła niż węgiel lub ciepło systemowe, ustawodawca przewidział dodatki pieniężne, w następującej wysokości:

1)  3.000 zł – dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

2)  1.000 zł – dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,

3)  500 zł – dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

4)  2.000 zł – dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

wsparcie rządowe w zakresie kosztów ogrzewania

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek dla gospodarstw domowych, przysługuje jednej osobie w danym gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania jest jeden z wymienionych powyżej kotłów, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy.

Jest on świadczeniem:

  • niezależnym od dochodów wnioskodawcy,
  • niepodlegającym egzekucji,
  • zwolnionym od podatku dochodowego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku, zostanie złożony jednocześnie przez kilku domowników, zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym – dodatek zostanie przyznany osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski, pozostaną natomiast bez rozpoznania.

Jeden wnioskodawca nie może ponadto ubiegać się o przyznanie dodatku w ramach kilku gospodarstw domowych. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku – przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


Miorestin

Wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w redukcji zmęczenia, skraca czas potrzebny na zaśnięcie. Zawiera magnez, L-tryptofan, melatoninę, niacynę (wit. B3), ryboflawi...

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ograniczono również możliwość wnioskowania o przyznanie kilku dodatków, przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod tym samym adresem – wszystkim gospodarstwom, znajdującym się pod danym adresem, przysługuje bowiem tylko jeden dodatek.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku, zostanie złożony przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe znajdujące się pod tym samym adresem – dodatek zostanie przyznany gospodarstwu, które złożyło wniosek jako pierwsze. Pozostałe wnioski, pozostaną natomiast się bez rozpoznania.

Poza obywatelami polskimi, dodatek przysługuje również m.in.:

  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, czasowy lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy,
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski obywatelom państw członkowskich UE i EFTA, posiadającym, w naszym kraju, prawo pobytu lub stałego pobytu.

Jakie warunki należy spełnić, aby dodatek został przyznany?

W celu otrzymania dodatku, należy spełnić określone warunki.

Zgłoszenie lub wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB)

CEEB gromadzi informacje o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB, na temat tego z jakiego źródła ogrzewania się korzysta, spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu mieszkalnego. Osoby mieszkające w bloku, nie muszą składać deklaracji, jeżeli korzystają ze wspólnego źródła ciepła i obowiązku tego dochowa za nich zarządca budynku. Jeżeli jednak w mieszkaniu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek – obowiązek jego zgłoszenia do CEEB ciąży na właścicielu mieszkania.

Deklaracje do CEEB można składać:

  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony: https://ceeb.gov.pl, z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  • w formie pisemnej, dostarczając wypełniony dokument do właściwego urzędu gminy/miasta.

Termin na złożenie deklaracji do CEEB wynosi 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

Jeżeli nie jesteśmy pewni czy źródło ogrzewania, dla którego chcemy skorzystać z dodatku, zostało zgłoszone do CEEB – możemy to zweryfikować za pośrednictwem strony:https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify.

wsparcie rządowe w zakresie kosztów ogrzewania

Złożenie wniosku o wypłatę dodatku

Gdzie, w jakiej formie i w jakim terminie należy złożyć wniosek o wypłatę dodatku?

Wniosek o wypłatę dodatku, należy złożyć w urzędzie gminy lub w innym organie, któremu powierzono przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków (np. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie do dnia 30 listopada br.

Wnioski można składać już dzisiaj!Złożone po terminie, zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wniosek należy złożyć na piśmie lub w formie elektronicznej, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (np. za pośrednictwem platformy ePUAP).

Wzór wniosku oraz instruktaż jego wypełniania, można pobrać na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla.

W jakim terminie dodatek zostanie wypłacony?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokona weryfikacji wniosku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do CEEB i dodatek zostanie wypłacony w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Informacja o przyznaniu dodatku, zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku lub może zostać odebrana przez wnioskodawcę osobiście, z zastrzeżeniem, że nieodebranie powyższej informacji przez wnioskodawcę – nie wstrzymuje wypłaty dodatku.


Fibrotin

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie kości, mięśni i układu nerwowego

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Wyłączenia, czyli kiedy dodatek nie przysługuje?

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje, jeżeli dane gospodarstwo domowe jest objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967)

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 438)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20.09.2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022 r., poz. 1974)