Najniższa cena z ostatnich 30 dni – ważna informacja przy obniżkach i w reklamach

Odtąd każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, będzie musiał obok informacji o obniżonej cenie, zamieścić również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Rozwiązanie to pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, polegających na podnoszeniu cen produktów na chwilę przed promocją, aby następnie – w ramach rzekomej wyprzedaży, sprzedawać je po „korzystnych” cenach. Praktyki takie były powszechnie stosowane zwłaszcza w „gorących” okresach wyprzedaży, organizowanych z okazji Black Friday i Cyber Monday, jak również w czasie wyprzedaży świątecznych i noworocznych.

Koniec fikcyjnych promocji i obniżek. Dyrektywa Omnibus

Od ogólnej zasady, zobowiązującej przedsiębiorców do każdorazowego podawania ceny towarów lub usług objętych promocją, która obowiązywała w okresie poprzedzających ją 30 dni – ustawodawca przewidział pewne odstępstwa:

 1. w przypadku towarów lub usług, będących w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni – obok informacji o obniżonej cenie, podaje się informację o najniższej cenie od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki,
 2. w przypadku towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia obok informacji o obniżonej cenie, podaje się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Powyższe zasady, zobowiązujące przedsiębiorców do ujawniania cen towarów i usług, które obowiązywały przed obniżką, znajdują zastosowanie również do reklam, w których przedsiębiorca podaje ceny reklamowanych towarów lub usług.

Niestosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.


Pomadka ochronna z ektoiną

Idealny sposób na pielęgnacje ust poza domem.

Kosmetyk

Koniec fałszywych opinii internetowych

Każdy przedsiębiorca, dokonujący sprzedaży przez internet, który umożliwia dostęp do opinii innych klientów o produktach, będzie musiał zamieścić na stronie wyraźną informację o tym, czy dana opinia została przez niego zweryfikowana pod kątem tego, czy osoba ją zamieszczająca, rzeczywiście używa danego produktu lub go nabyła.

Zakazane jest natomiast udostępnianie przez przedsiębiorców na swoich stronach internetowych:

 • opinii – jako opinii klientów, którzy używali danego produktu lub go nabyli – jeżeli przedsiębiorca nie podjął żadnych kroków celem weryfikacji, czy opinie te rzeczywiście pochodzą od tych osób,
 • nieprawdziwych lub zniekształconych opinii lub rekomendacji.
prawa konsumenta

Koniec podwójnej jakości produktów

Odtąd za nieuczciwą praktykę rynkową (której stosowanie jest zakazane), uznawane będzie wprowadzenie na rynek przez przedsiębiorców towaru jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynek innego państwa członkowskiego UE, pomimo tego, że towar ten w sposób istotny różni się składem i właściwościami. Różnice w zakresie składu i właściwości towarów są dopuszczalne tylko, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki (czyli np. prawo krajowe albo dostępność lub sezonowość określonych surowców).

Czy oznacza to mniejszą ilość wzmacniaczy smaku, oleju palmowego i innych, tym podobnych, „niepożądanych” składników w żywności oraz lepszą jakość produktów chemicznych, które trafiają na półki polskich sklepów? Miejmy nadzieję, że regulacja ta realnie przełoży się na polepszenie jakości polskich artykułów spożywczych i nie tylko. Z wyników badań jakości artykułów produkowanych z przeznaczeniem na rynek Polski i Europy Zachodniej (przeprowadzanych cyklicznie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) dotychczas wynikały najczęściej istotne różnice w składzie i właściwościach produktów – przy czym polskie wersje produktów były niestety tymi o niższej jakości5.

Na przedsiębiorcę, który pomimo zakazu wprowadzać będzie na rynek produkty o podwójnej jakości – prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł nałożyć karę pieniężną, jeżeli uzna, że praktyka ta godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

Większa przejrzystość cen podczas zakupów internetowych

Jeżeli przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży przez internet stosują mechanizmy indywidualnego, zautomatyzowanego dostosowywania cen swoich ofert do konkretnych konsumentów w zależności np. od ich lokalizacji, historii przeglądanych stron czy urządzenia, z którego korzystają – będą musieli ich o tym fakcie wyraźnie poinformować.

Powyższa zmiana z pewnością przyczyni się do tego, że konsumenci będą mogli z większą świadomością podejmować decyzje w kwestii tego czy decydują się na zakup danego towaru lub usługi, po oferowanej cenie, która może być dla nich korzystniejsza lub wręcz odwrotnie, mniej korzystna, niż cena oferowana innym konsumentom.

Koniec ze sprzedażą po wyższych cenach biletów, zakupionych przez boty

Zakazana została odsprzedaż konsumentom biletów na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne lub sportowe, jeżeli przedsiębiorca nabył je z wykorzystaniem tzw. botów, pozwalających mu obejść ograniczenia nałożone przez pierwotnego sprzedawcę co do liczby biletów, które dana osoba może kupić lub innych zasad mających zastosowanie do zakupu biletów.


Citotrop PŁYN

Głównym składnikiem preparatu jest cytykolina – naturalnie występujący, endogenny prekursor fosfatydylocholiny, podstawowego budulca fosfolipidów błon komórkowych.

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dyrektywa Omnibus to nie wszystko. Nowe zasady reklamacji

Zmiany w prawach konsumenta, które w ostatnim czasie weszły w życie, wynikają nie tylko z implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Omnibus. Nowe zasady reklamacji to efekt wdrożenia do polskiego prawa przepisów tzw. dyrektywy towarowej. Wśród najważniejszych zmian w tym obszarze, należy wymienić:

 1. zmianę nazewnictwa z „rękojmi” na „odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową”,
 2. znacznie bardziej szczegółowe zdefiniowanie „zgodności (lub jej braku) towaru z umową”, od dotychczasowej definicji wady fizycznej i wady prawnej,
 3. wydłużenie okresu domniemania, że brak zgodności towaru z umową istniał w chwili jego zakupu – z roku do 2 lat,
 4. wprowadzenie hierarchii środków ochrony konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową: w pierwszej kolejności konsument będzie mógł domagać się naprawy lub wymiany towaru, a dopiero w dalszej kolejności (jeżeli wymiana lub naprawa okażą się np. nieopłacalne) – będzie mógł żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy (i żądać zwrotu całości uiszczonej ceny).

 1. Ustawa z dnia 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2581)
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27.11.2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów
 4. Ustawa z dnia 4.11.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2337)
 5. zob. UOKiK: Porównanie jakości artykułów żywnościowych wyprodukowanych z przeznaczeniem na rynek Polski i Europy Zachodniej, II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287)
 • Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070)
 • Ustawa z dnia 9.05.2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 168)