Wyłudzanie pieniędzy od seniorów podczas pokazów handlowych było jednym z poważniejszych problemów, z którymi zmagał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nowe rozwiązania mają znacznie ukrócić nieuczciwe praktyki.

Wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo w czasie wycieczkibędzie mógł od niej odstąpić w terminie 30 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku umowy zawartej podczas umówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta, jak również podczas pokazu handlowego zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa – termin na odstąpienie od umowy nadal będzie wynosić 14 dni.

Zapewnienie konsumentom odpowiednio długiego czasu do namysłu w przypadku umów zawieranych w czasie nieumówionych wizyt przedstawicieli handlowych i wycieczek jest o tyle istotne, że umowy te niejednokrotnie zawierane są przez konsumentów pod presją, z zaskoczenia i w pośpiechu, a konsumenci – decydując się na zakup danego towaru lub usługi – nie dysponują wystarczającą wiedzą odnośnie warunków prezentowanej oferty.


Dexicor

Zapewnia ulgę dla oka w przypadku suchości i uczucia ciała obcego, piekących i zmęczonych oczu.


Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zdrowotnych

Osoby, które poza lokalem przedsiębiorstwa (a zatem również w czasie pokazów handlowych i wycieczek) lub na odległość – zawarły umowę o świadczenie usług zdrowotnych (w tym również o różnego rodzaju abonamenty medyczne) – będą mogły od niej odstąpić, na zasadach określonych w ustawie (tj. w terminie 14 lub odpowiednio 30 dni, w zależności od tego, w jakich konkretnie okolicznościach, doszło do zawarcia umowy).

Uregulowanie wprost powyższej kwestii wyeliminuje niepewność co do możliwości skorzystania z prawa do odstępowania od umów o abonamenty medyczne, bardzo często zawieranych (zwłaszcza przez osoby starsze) podczas różnego rodzaju pokazów i wycieczek. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, wprowadzającej powyższą regulację – nieuczciwi przedsiębiorcy próbowali bowiem pozbawiać konsumentów prawa do odstąpienia od umowy w przypadku tego rodzaju umów, wprowadzając ich w błąd i niesłusznie powołując się na przepis ustawy, który w tym przypadku wcale nie znajdował zastosowania.

prawa konsumenta - seniorzy

Zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki

Powszechne były praktyki nieuczciwych przedsiębiorców, którzy – wywierając presję na konsumentach (najczęściej na osobach starszych) – doprowadzali do zawierania przez nich umów kredytowych albo umów pożyczki. Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dochodziło nawet do tego, że wyznaczony pracownik przedsiębiorcy osobiście podwoził konsumenta do „zaprzyjaźnionej” instytucji finansowej, aby dopilnować, czy ten zaciągnie kredyt lub pożyczkę, celem zdobycia środków na sfinansowanie (często zupełnie niepotrzebnych) towarów lub usług. Dlatego wprowadzono zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazów i wycieczek, jak i umów o świadczenie usług finansowych bezpośrednio związanych z ofertą złożoną podczas pokazu lub wycieczki (czyli umów zawieranych we wspomnianych „zaprzyjaźnionych” instytucjach finansowych). Jeżeli pomimo powyższego zakazu, umowa taka zostanie jednak zawarta – będzie ona nieważna z mocy prawa.

Ustawodawca przewidział jedno wyłączenie od powyższego zakazu: umowy o świadczenie usług finansowych będą mogły być zawierane podczas pokazów organizowanych na wyraźne zaproszenie konsumenta, odbywających się w jego miejscu zamieszkania lub pobytu. W takiej sytuacji bowiem to konsument świadomie wyraża wolę zapoznania się z ofertą przedsiębiorcy. Istnieje zatem mniejsze ryzyko wprowadzenia go w błąd lub doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem pod wpływem presji.


Citotrop PŁYN

Głównym składnikiem preparatu jest cytykolina – naturalnie występujący, endogenny prekursor fosfatyd...


Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

Celem uniknięcia konieczności dochodzenia przez konsumentów zwrotu wpłaconych środków finansowych na poczet zakupionych towarów lub usług, w przypadku rezygnacji z zawarcia umowy w ustawowym terminie (30 lub 14-dniowym, w zależności od tego w jakich okolicznościach, doszło do zawarcia umowy) – wprowadzono zakaz przyjmowania przez przedsiębiorców jakichkolwiek płatności, przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, w przypadku umów zawieranych podczas:

  • wycieczki,
  • nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub pobytu konsumenta,
  • pokazu (z wyłączeniem pokazów organizowanych na wyraźne zaproszenie konsumenta).

Przedsiębiorca, który przyjmie od konsumenta płatność wbrew powyższemu zakazowi – popełni wykroczenie zagrożone karą grzywy. Rozwiązanie to ograniczy ryzyko strat finansowych po stronie konsumentów i konieczność występowania przez nich na drogę sądową, w przypadku problemów z odzyskaniem wpłaconych pieniędzy.


  1. Ustawa z dnia 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2581)
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27.11.2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287)
  • Ustawa z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2151)