Problem przemocy ekonomicznej najczęściej dotyczy kobiet. Według Europejskiego Sondażu Społecznego aż 22% kobiet w Polsce nie posiada własnych pieniędzy. Szacuje się, że co 6. Polka jest ofiarą przemocy ekonomicznej.

W grupie ofiar są nie tylko kobiety nieaktywne zawodowo, a również te będące w związkach z kontrolującym partnerem. Możliwą przyczyną popularyzacji zjawiska jest rozpowszechnienie w społeczeństwie tradycyjnego modelu rodziny, w którym mężczyzna jest głównym i często jedynym żywicielem rodziny, a kobieta zajmuje się obowiązkami domowymi.

Przemoc ekonomiczna

Czym jest przemoc ekonomiczna?

Przemoc ekonomiczna obejmuje szereg zachowań, które pozwalają sprawcy kontrolować cudze zasoby ekonomiczne. Ograniczenia mogą dotyczyć:

 • Wydzielania kieszonkowego.
 • Uchylenia od płacenia alimentów.
 • Korzystania z zasobów finansowych drugiej osoby bez jej wiedzy lub zgody.
 • Ograniczenia dostępu do podstawowych zasobów jak żywność, odzież, leki czy korzystanie z rozmaitych form transportu.
 • Odmawianie możliwości poprawy statusu ekonomicznego osoby (na przykład poprzez zatrudnienie, edukację lub naukę).
 • Uniemożliwianie dostępu do wspólnego konta.
 • Zaciąganie kredytów bez konsultacji z drugą osobą.

Dopuszczanie się przemocy ekonomicznej według ratyfikowanej w 2015 roku w Polsce Konwencji Stambulskiej jest przestępstwem. Konwencja powstała w celu przeciwdziałania przemocy domowej, a także miała wspomóc ochronę ofiar oraz dbałość o prawa człowieka. Jednak nadal wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia podobnego zjawiska.

Przemoc ekonomiczna – czerwone flagi, których nie możesz bagatelizować

Przemoc ekonomiczna może przybierać wiele form. Najczęściej wyróżnia się 4 – nadużycia ekonomiczne, kontrolę gospodarczą, sabotaż zatrudnienia czy wyzysk gospodarczy.

Przemoc ekonomiczna

Nadużycia ekonomiczne (economic abuse, EA)

Są to zachowania, które kontrolują zdolność ofiary do zdobywania, używania i utrzymywania zasobów, zagrażając w ten sposób jej bezpieczeństwu ekonomicznemu i samowystarczalności. Do przykładowych zachowań oprawców zalicza się:

 • Przeszkadzanie w staraniach o utrzymanie pracy.
 • Nękanie w pracy.
 • Odmowę możliwości pracowania.
 • Nieangażowanie ofiary w proces podejmowania decyzji finansowych.
 • Odmowę dostępu do finansów rodziny.
 • Wymuszanie od ofiary proszenia o pieniądze.
 • Zabieranie pieniędzy.
 • Żądanie wglądu w historię zakupów ofiary.
 • Kontrolowanie dostępu do informacji finansowych.
 • Niepozwalanie ofierze na rozmowę z innymi osobami o pieniądzach.
 • Naśmiewanie się z wkładu finansowego ofiary.
 • Oczekiwanie od ofiary określonego zachowania z uwagi na zarabianie mniejszej ilości pieniędzy niż oprawca.
 • Uniemożliwienie lub zakłócanie pracy domowej.
 • Uniemożliwianie rozwoju.
 • Zmuszanie do pracy „na czarno”.

Kontrola ekonomiczna (economic control, EC)

Ma miejsce, gdy przemocowiec uniemożliwia ofierze dostęp do pieniędzy lub do wiedzy o finansach oraz wszelkich uprawnień do podejmowania decyzji finansowych. Ta forma przemocy ekonomicznej może przejawiać się jako:

 • Kontrolowanie i ograniczanie dostępu ofiary do zasobów finansowych.
 • Odmawianie ofierze dostępu do artykułów pierwszej potrzeby, takich jak jedzenie, odzież lub leki.
 • Śledzenie wykorzystania pieniędzy przez ofiarę.
 • Wstrzymywanie lub ukrywanie wspólnie zarobionych pieniędzy.
 • Uniemożliwianie ofierze posiadania dostępu do rachunku bankowego.
 • Kłamstwo o wspólnych nieruchomościach i aktywach.

Sabotaż zatrudnienia (employment sabotage, ES)

Obejmuje zachowania, które uniemożliwiają ofierze uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia. Przykładowo:

 • Zabranianie, zniechęcanie lub aktywne ingerowanie w zatrudnienie lub wysiłki edukacyjne ofiary.
 • Nękanie ofiary w jej miejscu pracy.
 • Utrudnianie ofierze uzyskiwania innych form dochodu, takich jak alimenty, pomoc publiczna lub renty inwalidzkie.

Wyzysk ekonomiczny (economic exploitation, EE)

Wyzysk ekonomiczny występuje, gdy sprawca celowo angażuje się w zachowania mające na celu zniszczenie zasobów finansowych lub możliwości kredytowe ofiary. Przykładowe zachowania oprawcy obejmują:

 • Kradzież pieniędzy, czeków lub kart do bankomatu.
 • Używanie karty kredytowej ofiary bez jej pozwolenia.
 • Odmowa płacenia rachunków lub prowadzenie rachunków na nazwisko ofiary.
 • Hazard wspólnie zarobionymi pieniędzmi.

Skutki przemocy ekonomicznej

Przemoc ekonomiczna może powodować zagrożenia dla zdrowia, które wynikają z niedożywienia czy odmawiania dostępu do pomocy medycznej. Jest również przyczyną stresu. Powoduje występowanie niepokoju i lęku, a także może wywoływać poczucie winy, bezsilności i negatywnie wpływać na samoocenę ofiary, potęgując w niej przekonanie o własnej bezwartościowości. Skutkami ekonomicznymi są przede wszystkim ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, zadłużenie czy bankructwo ofiary.

Wpływ przemocy ekonomicznej jest długotrwały. Nie kończy się wraz z zakończeniem relacji z przemocowcem. Problemy na podłożu psychicznym czy fizycznym często wymagają rekonwalescencji i mogą utrudniać usamodzielnienie się.

Co więcej, mimo powyższego podziału zachowań przemocowców na kategorie ich działania mogą się przenikać, a także różnić się sposobem intensyfikacji. Każda relacja jest skomplikowana i wielopoziomowa, dlatego często można nie zauważyć pojawienia się toksyczności w związku. Trzeba zaznaczyć, że żadna ofiara przemocy nie jest odpowiedzialna za sposób, w jaki traktuje ją przemocowiec. Nie warto poszukiwać wytłumaczeń dla zachowań oprawców – trzeba sięgać po pomoc, żeby dać sobie szansę na godziwe życie. Warto zaczerpnąć opinii oraz wsparcia bliskich osób, a także wyspecjalizowanych w tych obszarach jednostek.