Psychoterapia może być nie tylko leczeniem, ale też częścią profilaktyki. Dzięki regularnym sesjom z psychoterapeutą pacjent/klient ma możliwość wglądu oraz lepszego zrozumienia swoich emocji, zakorzenionych schematów i mechanizmów, sposobu myślenia, czy przyczyn zachowań.

Choć pierwsze sesje mogą wydawać się niekomfortowe i pozbawione sensu (ponieważ nie widać natychmiastowej poprawy), są kluczowe, żeby otworzyć się przed terapeutą i nawiązać z nim więź. Psychoterapia to ciężka praca obu stron i nie należy spodziewać się efektów po kilku spotkaniach. Z tego powodu istotna jest praca w odpowiednim nurcie.


Cogninerv

Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Na przestrzeni lat wyodrębniło się wiele szkół psychoterapii. Obecnie wyróżnia się pięć najpopularniejszych:

  • psychodynamiczną;
  • poznawczo-behawioralną;
  • systemową;
  • humanistyczną;
  • integratywną.

Każda z nich wyróżnia się odmiennym spojrzeniem na powstawanie zaburzeń psychicznych, a także postrzeganiem istotności relacji terapeutycznej oraz sposobem, w jaki prowadzone są sesje. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od wybranego podejścia. Czym się różnią poszczególne nurty? Który z nich wybrać?

Terapia psychodynamiczna

Za nurtem psychodynamicznym stoi teoria psychoanalizy, według której problemy pacjenta mają podłoże w nieuświadomionych wewnętrznych mechanizmach. Analiza ukrytych potrzeb i popędów, a także występujących konfliktów psychologicznych, pozwala rozwiązać problemy. Dużą rolę odgrywają doświadczenia wczesnodziecięce oraz czynniki genetyczne. Opór pacjenta jest istotnym zagadnieniem poruszanym na terapii. Dotarcie do świata wewnętrznego pacjenta umożliwiają przeniesienia, czyli nieświadome przelewanie na terapeutę reakcji emocjonalnych, których pacjent doświadczał z ważnymi osobami w swoim życiu. Punktem do pracy są również reprezentacje, jakie pacjent wytworzył na temat siebie oraz świata.

Terapia w nurcie psychodynamicznym nie jest działaniem krótkoterminowym. Pozwala na zrozumienie dotychczasowo rządzących zachowaniem i emocjami mechanizmów, a także na zmianę przekonań, żeby w przyszłości nie wystąpiły kolejne trudności. Na spotkaniach psychoterapeuta jest mało dyrektywny i pozostawia przestrzeń na pracę pacjenta. Równocześnie przyjmuje postawę wspierającą, co pozwala na osiągnięcie poczucia autentyczności i unikalności pacjenta. Istotnym elementem są tzw. swobodne skojarzenia, które polegają na rozmowie o tym, co aktualnie siedzi w głowie pacjenta. Taka technika pozwala dotrzeć do nieuświadomionych procesów.

Terapia poznawczo-behawioralna

Nurt poznawczo-behawioralny (ang. cognitive-behavioral therapy, CBT) opiera się na psychologii poznawczej oraz teorii uczenia się. Skupia się na związku pomiędzy przekonaniami, emocjami i zachowaniem. Zakłada, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można wpłynąć na właściwości poznawcze i behawioralne jednostki. Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest rozpoznawanie, a potem zrozumienie i modyfikowanie błędnych, destrukcyjnych przekonań, a następnie zastępowanie ich nowymi i opartymi na rzeczywistości.

Psychoterapia w podejściu poznawczo-behawioralnym ma przeważnie charakter krótkoterminowy. Jest nastawiona na ustrukturalizowane rozwiązanie problemu, z którym zgłasza się pacjent. Skupia się na teraźniejszości. Działanie psychoterapeuty jest aktywne i dyrektywne. Polega m.in. na ekspozycji na sytuacje lękowe, testowaniu założeń, zastępowaniu zachowań nieadaptacyjnych adaptacyjnymi oraz nauce nowych umiejętności. Pacjent pomiędzy sesjami często wykonuje prace domowe, które podwyższają skuteczność psychoterapii.

Psychoterapia: nurty i szkoły

Terapia systemowa

U podstaw terapii systemowej leży założenie, że jednostka należy do różnych systemów (środowisk), w których każdy pełni określoną funkcję i posiada swoją pozycję. Systemem może być rodzina, grupa przyjaciół czy współpracowników. Jest uporządkowaną całością, złożoną z elementów będących ze sobą w interakcji. Posiada strukturę, czyli zbiór zasad i reguł. Problemy rozwiązuje się za pomocą wypracowanych strategii, a pomiędzy członkami systemu zachodzi nieustanna komunikacja. Każdy członek danego systemu wpływa na innych, dlatego pojawienie się jakiejkolwiek dysfunkcji przynosi konsekwencje dla całej grupy. Podczas terapii analizuje się powiązania oraz relacje między jednostkami, ich potrzeby, a także uwikłanie w kontekst społeczno-kulturowy.

Ze względu na specyfikę na terapię systemową decydują się głównie rodziny. Terapia najczęściej ma charakter krótkoterminowy. Terapeuta przyjmuje aktywną i dyrektywną rolę, a jego postawa jest nacechowana neutralnością i ciekawością.

Terapia humanistyczna

Nurt humanistyczny jest zorientowany na klienta. Skupia się na postrzeganiu człowieka jako jednostki o wyjątkowym potencjale, zasobach i możliwościach. Problemy klienta powstają w wyniku niezaspokojenia fundamentalnych potrzeb. Niezbędnym aspektem do przeprowadzenia pomyślnej terapii humanistycznej jest wytworzenie bezpiecznej relacji terapeutycznej. W trakcie spotkań należy skupić się na przeżywanych emocjach oraz odczuciach, które płyną z ciała.

Terapeuta jest mało dyrektywny i opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest akceptacja, czyli aktywne słuchanie klienta. Niezbędne jest wytworzenie bezpiecznej atmosfery, która pozwala się otworzyć. Terapeuta kieruje się empatią, czyli współodczuwaniem przeżywanych stanów emocjonalnych z klientem. Ważnym aspektem jest również autentyczność.


Miorestin

Wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w redukcji zmęczenia, skraca czas potrzebny na zaśnięcie. Zawiera magnez, L-tryptofan, melatoninę, niacynę (wit. B3), ryboflawi...

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Terapia integratywna (integralna)

Nurt integratywny jest podejściem łączącym wiedzę i techniki z różnych szkół terapeutycznych. Metody pracy z pacjentem należy dobrać według indywidualnych potrzeb jednostki. Najczęściej psychoterapeuta wybiera jeden nurt przewodni, jednak swobodnie korzysta z innych. Czerpanie z założeń oraz stosowanie technik z pozostałych szkół pozwala zapewnić pacjentowi jak najbardziej odpowiednie warunki do poprawy funkcjonowania.

Na pytanie „Jaki wybrać nurt psychoterapii?” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb i predyspozycji dotyczących pracy nad sobą. Dlatego przed podjęciem się psychoterapii warto przeprowadzić research i dowiedzieć się więcej na temat metod oraz specyfiki pracy w poszczególnych nurtach. Warto też pamiętać, że nie trzeba obciążać się odpowiedzialnością wyboru. Można zapisać się na konsultację wstępną, na której zostanie omówiony problem oraz preferencje pacjenta, a specjalista zaproponuje psychoterapię w określonym nurcie.