Wpis do Centralnej Ewidencji prowadzonej przez UFG

Pierwszą, i najważniejszą kwestią, którą powinniśmy zweryfikować, zanim zdecydujemy się na zakup wycieczki w konkretnym biurze podróży, jest to, czy dane biuro jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych,prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Niemniej istotny jest również, wpisany w ewidencji, zakres i rodzaj działalności danego biura.

Na wypadek niewypłacalności podmiotu organizującego wycieczkę, zabezpieczenie finansowe w postaci tzw. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, przysługiwać będzie podróżnemu tylko pod warunkiem, że podmiot ten, jest wpisany do ewidencji, a wycieczka jest zgodna z określonym w rejestrze zakresem i rodzajem jego działalności. Drugim warunkiem, niezbędnym dla objęcia wycieczki zabezpieczeniem finansowym w postaci TFG, jest istnienie i wyczerpanie zabezpieczenia finansowego z tzw. I filaru, ale o tym poniżej.

Wakacje

Diarof

Wspomaga odbudowę mikroflory jelitowej np. po infekcjach, po antybiotykoterapii, podczas podróży do innych stref klimatycznych.

Suplement diety
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
reklama

Centralna Ewidencja biur podróży prowadzona przez UFG, dostępna jest pod adresem: https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/wyszukiwanie i można w niej również znaleźć informacje o przedsiębiorstwach:

–       wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności turystycznej,

–       wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia ich z rejestru oraz

–       którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności.

Zabezpieczenia finansowe na wypadek niewypłacalności biura podróży

I filar

Organizatorzy turystyki obowiązani są zapewnić podróżnym, na wypadek swojej niewypłacalności:

1) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,

2) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, lub jej część, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki, impreza ta nie została lub nie zostanie zrealizowana.

Obowiązki te, biura podróży, realizują poprzez zapewnianie zabezpieczeń finansowych tzw. I filaru, czyli: gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, umów ubezpieczenia zawieranych na rzecz podróżnych lub umów o rachunek powierniczy (pod warunkiem, że przyjmują wszystkie wpłaty podróżnych wyłącznie na ten rachunek i organizują wycieczki wyłącznie na terytorium Polski).


Keltis

Suchy spray na rany, otarcia, niewielkie oparzenia, skaleczenia skóry. Przyśpiesza gojenie, łagodzi i koi.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Kelatis. ZASTOSOWANIE: Wskazany do stosowania na rany, otarcia, niewielkie oparzenia, skaleczenia skóry itp. Pozwala kontrolować wysięk, tworząc czyste i wilgotne środowisko, które wspiera fizjologiczne procesy gojenia oraz chroni przed wzrostem egzogennej mikroflory w miejscu zastosowania. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Signorini Medicale S.r.l.
reklama

II filar

II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki, stanowi tzw. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (dalej: TFG). W przypadku, gdy środki finansowe pochodzące z zabezpieczeń I filaru, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji wypoczynku, powrotu do kraju lub zwrot wpłat wniesionych na poczet wakacji – pieniądze wypłacane są lub zwracane podróżnym z ww. funduszu. Drugim niezbędnym warunkiem powstania odpowiedzialności TFG, jest wspomniany już wpis biura podróży do Centralnej Ewidencji prowadzonej przez UFG oraz zgodność zakupionej wycieczki z zakresem i rodzajem działalności biura, ujawnionym w rejestrze. Może się również zdarzyć sytuacja, w której zabezpieczenia finansowe I filaru – pomimo tego, że są wymagane zgodnie z prawem – w ogóle nie zostaną przewidziane w umowie o organizację wycieczki. Należy zwracać na to szczególną uwagę, ponieważ w takiej sytuacji, także nie będzie można liczyć na zwrot pieniędzy z TFG. Warunkiem uruchomienia środków TFG jest bowiem nie tylko wyczerpanie, ale również samo istnienie zabezpieczeń z I filaru.

Jak zatem zweryfikować, czy dane biuro podróży, zapewnia powyższe zabezpieczenia? Informacji na ten temat należy szukać w formularzu informacyjnym, który pracownik biura podróży ma obowiązek przekazać każdemu klientowi przed zawarciem umowy, a także w treści samej umowy. W momencie wpłaty jakiejkolwiek kwoty na poczet wycieczki – biuro podróży ma ponadto obowiązek wydać klientowi pisemne potwierdzenie posiadania tychże zabezpieczeń oraz odprowadzania składek na TFG, ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń.

Ubezpieczenia turystyczne

W przypadku zagranicznej wycieczki, biuro podróży, ma ponadto obowiązek zawarcia, na rzecz podróżnych, umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Warto zatem zweryfikować, czy ubezpieczenia te również zostały uwzględnione w umowie.

Co należy zrobić, jeżeli biuro podróży ogłosi niewypłacalność?

Jeżeli wycieczka jeszcze się nie odbyła, a zostały na jej poczet dokonane jakiekolwiek wpłaty – roszczenie o ich zwrot, należy kierować bezpośrednio do podmiotu, który udzielił organizatorowi zabezpieczenia finansowego I filaru. Podmiot ten, ma obowiązek dokonać weryfikacji zgłoszenia w terminie 30 dni (w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni) i następnie – w terminie kolejnych 30 dni od doręczenia podróżnemu szczegółowego wyliczenia należnych mu kwot – dokonać ich wypłaty. W przypadku wyczerpania zabezpieczenia z I filaru, wypłaty dokonuje TFG, na podstawie informacji otrzymanej od podmiotu udzielającego zabezpieczenia w ramach I filaru.

Jeżeli natomiast wycieczka trwa w czasie ogłoszenia upadłości biura podróży – w kwestii pokrycia kosztów kontynuacji wypoczynku lub powrotu do kraju, w pierwszej kolejności, należy zwrócić się do biura podróży. Jeżeli organizator, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie zapewni podróżnemu powrotu do kraju – obowiązek ten, spoczywa na marszałku województwa, właściwym ze względu na siedzibę biura podróży, do którego należy się zwrócić się w tej sprawie. Pomocy można również szukać w ambasadzie lub konsulacie RP w danym kraju. Na podstawie dyspozycji marszałka, podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego z I filaru, ma ponadto obowiązek wypłaty podróżnemu, w ciągu 3 dni roboczych, zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji wypoczynku.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 511)

Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 621)