§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa:

zasady korzystania z Serwisu internetowego Zdrowe Rozwiązania przez Użytkowników sieci Internet, 

rodzaje i zakres usług udostępnianych w serwisie Zdrowe Rozwiązania przez spółkę Solinea Sp. z o.o. z siedzibą w Elizówce: ul. Szafranowa 6, Elizówka, 21-003 Ciecierzyn,

podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności,

tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie do Administratora Serwisu,

tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

§ 2 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego Zdrowe Rozwiązania

Serwis internetowy Zdrowe Rozwiązania – strony internetowe spółki Solinea Sp. z o.o. dostępne w serwisie Zdrowe Rozwiązania dostępnym w domenie: www.zdrowerazwiazania.pl umożliwiające Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie,

Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest serwis www.zdrowerozwiazania.pl. Domena o adresie www.zdrowerozwiazania.pl jest wyłączną własnością Spółki Solinea.

Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu Zdrowe Rozwiązania

Partner biznesowy – osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi na rzecz spółki Solinea Sp. z o.o.

Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,

Treści (content) – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp. 

Administrator serwisu i administrator danych osobowych – „Solinea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elizówce: ul. Szafranowa 6, Elizówka, 21-003 Ciecierzyn, wpisana do rejestru sądowego przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001038630, NIP 7123284694 oraz nr REGON 061648660 (dalej zwana również Spółką).

Webmaster – osoba wyznaczona do zarządzania Serwisem internetowych w imieniu Administratora serwisu. Wszelkie sugestie można zgłaszać do Administratora serwisu na adres e-mail: biuro@solinea.pl

Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu zdrowerozwiazania.pl do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała,

Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych np. Serwisu internetowego Zdrowe Rozwiązania.

§ 3 WYMOGI PRAWNE

Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu www.zdrowerozwiazania.pl jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej portalu www.zdrowerozwiazania.pl oraz w formie papierowej w siedzibie spółki Solinea Sp. z o.o. z siedzibą w Elizówce: ul. Szafranowa 6, Elizówka, 21-003 Ciecierzyn.

Uruchomienie serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: www.zdrowerozwiazania.pl lub adresu dowolnej strony internetowej serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce danych osobowych oraz informacjach zawartych w Nocie prawnej.  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji,

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki Solinea Sp. z o.o. z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5.

Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Wszystkie ceny i informacje handlowe znajdujące się w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.         

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android;

przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23),  Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3, Internet Explorer 11 (lub nowszy);

włączona obsługa JavaScript i Cookies;

do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader.2.

Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIE Z SERWISU

Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.

Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Administratora serwisu,

Dla Partnerów biznesowych Administrator może wprowadzić obowiązek uwierzytelnia się do wybranych stron serwisu (Extranetu) za pomocą unikalnego identyfikatora oraz hasła.