Każdy właściciel czworonoga wie, że pies to nie tylko same przyjemności wynikające z posiadania przyjaciela (bo przecież pies – zaraz obok kota – jest najlepszym przyjacielem człowieka), ale również szereg obowiązków. Gros z nich jest uregulowanych prawnie. Począwszy od obowiązku dbania o zdrowie i higienę czworonoga, poprzez obowiązek naprawienia wyrządzonych przez niego szkód, a na obowiązku zapłaty podatku od posiadania psa skończywszy. Zapraszam do wspólnego przyjrzenia się czworonogom pod prawniczą lupą.

Pies jako podmiot podlegający ochronie prawnej

Pies, jak i każde inne zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia – nie jest rzeczą ipodlega ochronie prawnej. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Ustawa o ochronie zwierząt wprost zabrania znęcania się nad zwierzęciem, czyli zadawania albo świadomego dopuszczania do zadawania mu bólu lub cierpień. W szczególności zakazane jest:

 • umyślne ranienie lub okaleczanie, a w tym m.in. przycinanie psom uszu i ogonów (które jeszcze do niedawna praktykowane było przez wielu hodowców psów),
 • bicie,
 • utrzymywanie zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniu albo klatce uniemożliwiającej mu zachowanie naturalnej pozycji,
 • porzucanie zwierzęcia,
 • wystawianie go na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu
 • utrzymywanie go bez odpowiedniego pokarmu lub wody.

Każdy, kto znęca się nad zwierzęciem, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem – kara może zostać zaostrzona nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdrowe Rozwiązania
dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego:
reklama

Pies żyjący na podwórku, powinien mieć zapewnione pomieszczenie chroniące go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego i umożliwiające mu swobodną zmianę pozycji ciała. Niezależnie od tego czy mieszka w domu, czy na dworze – każde zwierzę musi mieć również zapewnioną karmę i stały dostęp do wody.

Jeżeli posiadacz psa nie zapewnia mu powyższych, niezbędnych warunków bytowych – popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny.

Czy pies może być trzymany na łańcuchu?

Co do zasady, prawo niestety na to zezwala, ale pod pewnymi warunkami. Pies nie może być trzymany na uwięzi w sposób:

 • stały, tj. dłużej niż 12 godzin w ciągu doby,
 • powodujący u niego uszkodzenie ciała lub cierpienie,
 • niezapewniający mu możliwości niezbędnego ruchu,
 • jak również uwięź nie może być krótsza niż 3 metry.

Każdy, kto narusza powyższy zakaz – popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny.

Jeżeli widzimy w swoim otoczeniu zaniedbane, cierpiące zwierzę – nie bójmy się reagować! W takich sytuacjach warto zawiadomić policję, straż miejską albo organizację zajmującą się ochroną praw zwierząt.

Przepisy dla właścicieli psów

Odpowiedzialność właściciela za szkody wyrządzone przez psa

Odpowiedzialność cywilna

Każdy posiadacz psa ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody – również te, które:

 • zwierzę wyrządziło, nie będąc pod jego nadzorem, w czasie gdy się zabłąkało lub uciekło,
 • a także w czasie, gdy pozostawało pod opieką osoby, za którą posiadacz psa ponosi odpowiedzialność (np. jego dziecka).

Odpowiedzialność ta skonstruowana jest na zasadzie tzw. winy w nadzorze. Oznacza to, że można się od niej uwolnić tylko i wyłącznie wykazując brak winy własnej (lub swojego dziecka) w nadzorze nad psem – np. w sytuacji, gdy nadzór sprawowany był należycie, a zwierzę zostało skradzione lub uwolnione przez osobę trzecią. W przypadku udowodnienia braku swojej winy – posiadacz psa nadal może jednak zostać zobowiązany do naprawienia wyrządzonej przez zwierzę szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego jego i poszkodowanego, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie słuszności.


Krem do rąk z ektoiną

Działa nawilżająco i ochronnie. Receptura kremu została opracowana z myślą o bardzo suchej i delikatnej skórze dłoni.

Kosmetyk
reklama

Odpowiedzialność karna

Jeżeli natomiast dojdzie do szkody na osobie i pokrzywdzony dozna uszczerbku na zdrowiu – posiadacz psa może zostać ponadto pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kwalifikacja czynu, będzie w takim przypadku zależna od rodzaju uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał pokrzywdzony, a kara – w przypadku działania nieumyślnego – może sięgać nawet 3 lat pozbawienia wolności.

psie obowiązki

Psie obowiązki ich właścicieli

Obowiązek szczepienia

Wszystkie psy powyżej 3. miesiąca życia, na obszarze całej Polski, podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek zaszczepienia psa, w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy – każdorazowo ciąży na jego posiadaczu.

Kto uchyla się od powyższego obowiązku – podlega karze grzywny do 5 tys. zł.

Obowiązek prowadzenia psa na smyczy

Brak jest ogólnych przepisów nakazujących zakładania psom smyczy czy kagańców. Nie oznacza to jednak, że mogą one biegać sobie samopas. Posiadacze psów zobowiązani są do ich kontroli i zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację ich właściciela lub opiekuna, poza ogrodzony teren prywatny.

Szczegółowe przepisy co do konkretnych środków ostrożności (tj. obowiązku trzymania psa na smyczy lub w kagańcu), mają prawo określić władze samorządowe oraz właściciele obiektów ogólnodostępnych (np. centrów handlowych).

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywny albo nagany.

Ponadto ustawowo zakazane jest spuszczanie psa ze smyczy na terenie lasów, co jest częstą praktyką wśród właścicieli czworonogów. Za złamanie tego zakazu – grozi kara grzywny lub nagany.

Kary grzywny może doczekać się również posiadacz psa, który dopuszcza do niszczenia przez niego roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Jeżeli natomiast niedopilnowany pies doprowadzi do uszczerbku na zdrowiu innej osoby – posiadacz psa musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

pies na smyczy przepisy

Psie nieczystości

Uregulowanie kwestii obowiązku sprzątania odchodów po swoich psach (podobnie jak obowiązku trzymania psa na smyczy) przez ich właścicieli, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego – pozostaje w gestii władz samorządowych. Za nieprzestrzeganie obowiązków w powyższym zakresie – grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Podatek od posiadania psa

Każdy posiadacz psa (z trzema wyjątkami) zobowiązany jest do zapłaty z tego tytułu podatku w wysokości do 150,93 zł za psa (opłata w 2023 r.), jeżeli gmina, w której zamieszkuje, ustali taką opłatę.

Opłaty z tytułu posiadania jednego psa, nie pobiera się od osób:

 • niepełnosprawnych, których pies jest psem asystującym,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w wieku powyżej 65 lat, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe.

Niektóre gminy zwalniają z opłaty również osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem.

Ze względu na wysokie koszty pobierania opłat, niewspółmierne do osiąganych z tego tytułu dochodów – coraz więcej samorządów decyduje się jednak na niepobieranie powyższej opłaty, dlatego szczegółów w powyższym zakresie najlepiej szukać na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy.

Zdrowe Rozwiązania
na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego:
reklama

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 572)
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360)
 • Ustawa z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138)
 • Ustawa z dnia 11.03.2004. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1421)
 • Ustawa z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2151)
 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 70).